Utfordringer for velferdsstaten. Velferdsstaten by Lise Rønningen on Prezi

Skatt og velferdsstaten

Utfordringer for velferdsstaten

Undervisningsopplegget Velferdsstatens utfordringer Velkommen til undervisningsopplegg om velferdsstaten og dens utfordringer. Det gjeldet uføretrygdede, langtidsledige, attføringsklienter, rusmisbrukere, funksjonshemmede, psykisk syke, innvandrere etc. Rapporten tar for seg Sveriges erfaring med kommersiell velferd og markedsretting. Disse utfordringene innebærer globaliseringen, miljøproblemer, individualiseringen og den politiske styringen. Er godene i samfunnet jevnet ut? Dette innebærer en parlamentaristiske kontroll der stortinget kontrollerer regjeringen ved regelsmessige møter. Den tildelte trygden kan bli misbrukt osv. I 2015 regner man med at antall eldre dobles i følge en ny undersøkelse fra ssb.

Next

Forsiden

Utfordringer for velferdsstaten

Med en bedre levestandard og bedret helsestell har vi i dag fått en høyere levealder enn de forriggående årene. Det er en ordning i samfunnet som har de samme økonomiske forholdene som det kapitalistiske systemet. Felles for disse modellene er prinsippet om redistribusjon. Og de skyldes to ting; solidaritet og felleskap. Høyresiden Høyresiden har rettet kritikken mot velferdsstaten på fire områder; ideologi, moral, økonomi og byråkrati.

Next

Velferdsstaten under press

Utfordringer for velferdsstaten

Ved å tilføre samfunnet for mange goder kan inflasjon i landet bli overnaturlig høy. Skatten innebærer inntektsskatt, kapitalskatt og en indirekte skatt på vare- og tjenesteavgifter. Ved en for god velferdsstøtte kan samfunnsmedlemmene bli ineffektive, fordi de kan få alt i hendene uten å gjøre noe. Å øke skattene er kanskje ikke så populært, men om man begynner å kutte i velferdstilbudene, kan man da kalle det en velferdsstat? Kostnadsomfanget for å få disse tiltakene til å gå rundt vil øke i fremtiden i henhold til befolkningsveksten. Nå utfordres modellen av stadig nye og større utfordringer — vil vi klare å tilpasse oss og bringe velferdsstaten videre? Det er avgjørende å øke yrkesaktiviteten blant innvandrere generelt.

Next

Velferdsstaten by Håvard Bakken on Prezi

Utfordringer for velferdsstaten

Organisering Det finnes fire institusjonelle pilarer i vårt demokratiske system. Velferdstilbud blir ivaretatt gjennom våre innbetalinger skatt til staten, som forvalter pengene og som sørger for at vi har svært gode helsetjenester og velferdsgoder. Bankene må åpne opp lån av penger til hverandre enn å holde varsomt på pengene alene. Huller i velferdsstatens sikkerhetsnett 3. Både høyre og venstre gir fra begge sider kritikk til velferdsstaten. I dag har vi globale finansmarkeder, som er et marked for finanskapital.

Next

Velferdsstaten: Kritikk og kriser i velferdsstaten

Utfordringer for velferdsstaten

Dersom vi tar vare på disse verdiene, kan vi løse også fremtidige kriser. Malin, Ida H, Einar Johan, Eivind. De fattige derimot holder seg på trygd, men får ikke utviklet seg videre til en bedre økonomisk situasjon. Pamflett: Velferd uten profitt En håndbok som gir argumenter mot privat profitt på felles velferd og kunnskap om de ulike sektorene. Disse pilarene består av en velferdsstat, en regulert kapitalistisk markedsøkonomi, et organisasjonssamfunn og et parlamentaristiske massedemokrati.

Next

Velferdsstaten: Kritikk og kriser i velferdsstaten

Utfordringer for velferdsstaten

Hun er nøye med å understreke at innvandring, når den er kontrollert, representerer en mulighet ved å tilføre arbeidskraft og kompetanse det er mangel på. Handlingsregelen sier at vi ikke skal bruke mer enn 4% av oljefondet, som er lik avkastningen som vi tjener på det. Her vil jeg legge frem deres kritiske syn til samfunnssystemet. Den økonomiske globaliseringen har bidratt positivt for internasjonalt handel og bedret samarbeid. Eksempler på disse sektorene kan være helsesektor, skole -og utdanningssektor, veivesen samt trygder og sosialtjenester.

Next