Styremøte helse møre og romsdal. Hjem

Stiller krav om nedbemanning

Styremøte helse møre og romsdal

Ifølge helsetilsynet skal legen ha sagt at han ikkje kunne hjelpe fordi han ikkje hadde erfaring med kvinnesjukdommar. Alle forslag er vurdert ut fra kompleksitet i gjennomføringen og effekt på økonomien, sier Remme. Det skal erstatte Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus og etter planen stå ferdig i 2021. No vert det kalla inn til eit ekstraordinært styremøte per telefon, tysdag 15. Styret har føresett at helseføretaket gjer omstillinga i tråd med lovar, overeinskomstar og krav til prosess, herunder konsekvens og risikovurderingar som er gjeldande for helseføretak, så derfor ønsker vi å gjere nokre presiseringar i vedtaket, seier styreleiar Ingve Theodorsen i ei pressemelding. Styremøta i Helse Møre og Romsdal er opne, og vi streamar møta direkte. Nå har altså styret bedt ham om å gå.

Next

Helse Møre og Romsdal med nye sparetiltak

Styremøte helse møre og romsdal

Fagforbundet krev eit forhandlingsmøte om saka, og krev også at prosessen vert stansa inntil tvisten er avklart. Styret har difor valt å ta opp saka på nytt, for å presisere at omstillinga skal følge lovane som gjeld, skriv helseføretaket: — Vi er gjort merksam på at ordlyden i vedtaket kan bli misforstått. Lenke til sendinga vil bli lagt ut i denne saka onsdag. Neste styremøte er to dager senere, 21. Det blei fatta vedtak om å skape en bærekraftig drift gjennom et treårig omstillingsprogram fra 2019-2021.

Next

Helse Møre og Romsdal

Styremøte helse møre og romsdal

Varslar strakstiltak I førre styremøte i oktober blei det kjend at tiltaka i utviklingsplanen ikkje vil gi nødvendig økonomisk bereevne for helseføretaket. Dei som treng hjelp til å fylle ut skjemaet kan kontakte koordinator for pasientklager i føretaket, Randi Spjelkavik. Dette vedtaket er senere justert til å handle om en kostnadsreduksjon i kroner, og ikke i antall årsverk. Blant tiltakene som er: Legge ned sengepost på psykiatrisk senter, reduksjon av mertid, endring av tilbud i spesialisert behandling, samling av fødetilbud, effektivisering gjennom digitalisering, sette ut flere tjenester, og akuttprosjekt. Nedbemanninga skulle få økonomisk effekt så tidleg som mogleg i 2019, og administrerande direktør Espen Remme skulle legge fram ein konkret plan over kutt-tiltak for styret innan 24. Det betyr at det blir forelest over sentrale tema om bipolar lidelse, samtidig som at hver enkelt gruppedeltaker vil jobbe med sin personlige forebyggelses- og tiltaksplan.

Next

Hjem

Styremøte helse møre og romsdal

Nedbemanninga kjem i tillegg til allereie planlagde tiltaksområde for å snu den økonomiske utviklinga som skal konkretiserast i ordinært styremøte i slutten av februar. Les mer: I desember vedtok styret å nedbemanne med 200 årsverk. Nytt styre i Helse Møre og Romsdal Det nye styret for Helse Møre og Romsdal skal pekes ut i foretaksmøte 19. Denne saka vart først publisert av. På nettsidene til helseføretaket vil du også finne rettleiing til korleis utforme klager. Folk mener at Norge har en samla økonomi slik at dette bare må la seg ordne, men slik er det ikke, sa Remme til styret i forrige styremøte, den 26.

Next

Ekstraordinært styremøte

Styremøte helse møre og romsdal

Så eg trur vi må sende med direktøren ei bestilling på tal årsverk som må ned, sa styremedlem Nils Kvernmo og fekk støtte frå styreleiar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Tilsettrepresentant Mikal Gjellan sa han har motførestillinger til ei slik nedbemanning og at det er problematisk å vere med på eit slikt vedtak. Som Dagens Medisin omtalte i desember, var årets kassakreditt i Helse Møre og Romsdal, på 356 millioner kroner, allerede da brukt opp. Det vil fortsatt vere mogleg å sende klager per post, men hugs at e-mail ikkje bør nyttast då det ikkje er ein sikker kanal for sensitive opplysningar. Alle besøkende til sjukehuset bes om å være grundig med håndvask. Får ikkje svar frå helseføretaket Helse Møre og Romsdal svarar ikkje på kva dei har gjort for å betre rutinane etter at ei 60 år gamal kvinne frå Sula døydde på sjukehuset.

Next

Hjem

Styremøte helse møre og romsdal

Dette vil anslagsvis skje tidlig ettermiddag. Frå november 2019 er det teke i bruk ei ny meldeordning for klager gjennom eit digitalt skjema du finn på Helse Møre og Romsdal sine nettsider. Budsjettet for 2018 er på 5,6 milliardar kroner. . Kinserdal vil foreløpig ikke si noe om han stiller til gjenvalg.

Next