Skatteavtal sverige portugal. Skatteavtalet Mellan Portugal Och Sverige

Därför är det fortfarande skattemässigt fördelaktigt att flytta till Portugal

Skatteavtal sverige portugal

Artikel 2 punkt 1 a: i Lagen om statlig inkomstskatt, lagen om sjömansskatt, , lagen om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen om ersättningsskatt, lagen om utskiftningsskatt och lagen om vinstdelningsskatt. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Bestämmelserna i avtalet som avser inkomst av fast egendom skall också tillämpas, mutatis mutandis, i fråga om de skatter som anges i punkt 1. Syftet var aldrig att medge skattefrihet för vissa inkomster i båda länder. Om du funderar på att flytta till Portugal och har privata tjänstepensioner eller en direktpension är mitt råd att se till att flytta omgående. Inkomst, som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat.

Next

Skatt i Portugal, det här behöver du veta

Skatteavtal sverige portugal

Om Portugal inte vill gå med på att gemensamt bringa avtalet att upphöra kan Sverige enligt avtalets särskilda bestämmelser härom artikel 30 ensidigt säga upp avtalet. Vi kristdemokrater står alltså inte bakom den retorik som Magdalena Andersson har använt i den mediala diskussionen kring detta. Inget parti har uttalat att de inte stödjer det nya avtalet. I en krympande värld med lättillgängliga och förhållandevis billiga flygresor kanske svenskar som vill flytta kommer söka sig längre bort. Den portugisiska texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementet. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt: a Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt portugisisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Portugal, skall Sverige - med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras - från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den portugisiska skatt som erlagts på inkomsten. Vad som bör ske är helt enkelt att i första hand föreslå att Sverige och Portugal gemensamt skall förklara att skatteavtalets artikel 18 om pensionsbeskattning skall upphöra att gälla.

Next

Skatteavtalet Mellan Portugal Och Sverige

Skatteavtal sverige portugal

Skatteavtalen skall i princip tolkas som annan svensk lagstiftning, dvs. The provisions of the previous sentence shall not apply with respect to dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a company which is a resident of the other Contracting State with respect to which the provisions of the Directive on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and sub- 2. Efter ikraftträdandet av avtalet skall, enligt punkt V i protokollet, den fördelning av beskattningsrätten till inkomst och vinst från sjöfart och luftfart som följer av bestämmelserna i artikel 8 och artikel 13. Bakgrund Bakgrunden till den dubbla skattefriheten är följande: År 2002 träffade Sverige ett skatteavtal med Portugal för undvikande av dubbelbeskattning och - vilket också sägs uttryckligen - förhindrande av skatteflykt. Spontant kan det synas fördelaktigast att beskattas enligt det förstnämnda alternativet dvs enligt. Om du flyttar till Portugal och kvalificerar dig för denna skattestatus så kommer Portugal att undanta dina svenska pensionsinkomster från beskattning. Under 2021 och 2022 kommer pensionerna att beskattas med 5-10% och efter 1 januari 2023 kommer de att beskattas i Sverige med 25%, eventuell skatt i Portugal får räknas av på den svenska skatten.

Next

Skatt i Portugal, det här behöver du veta

Skatteavtal sverige portugal

Avtalet skall också tillämpas på a i Portugal: lokal fastighetsskatt Contribuição Autárquica , och b i Sverige: den statliga fastighetsskatten. Denna bestämmelse omfattar alltså även utdelning på aktie som är kvalificerad andel i fåmansföretag. Portugal inför låg beskattning Portugal har tidigare, efter diverse påtryckningar från flera länder, övervägt att införa en skatt om 5-10 % på utländska pensioner. Undantag från ovanstående regler kan förekomma, bl a beroende på medborgarskap. En sådan portugisisk beskattning skulle innebära att Sverige, vad gäller personer som har skatteavtalshemvist i Portugal, inte börjar beskatta pension från privat anställning förrän i januari 2023.

Next

Skeppsbron skatt

Skatteavtal sverige portugal

I protokollet föreslås slutligen ett tillägg om att förmåner enligt skatteavtalet, det vill säga en förmånligare beskattning till följd av tillämpning av skatteavtalets bestämmelser, inte ska ges om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att få förmånen. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised. Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet 1. Om familjens överhuvud är bosatt i Portugal anses även övriga familjemedlemmar bosatta där. Beträffande Portugal skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt: a Om person med hemvist i Portugal förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall Portugal, från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den skatt som betalats i Sverige. Nästan 500 svenskar flyttade till Portugal förra året, en ökning med drygt 600 procent sedan 2009. På skatteplanerarfronten har man inte legat på latsidan sedan denna dubbla skattefrihet uppkom för människor som flyttar till Portugal.

Next

Skeppsbron skatt

Skatteavtal sverige portugal

Skatteavtalets nuvarande utformning innebär att en person som flyttar till Portugal kan ta ut pension som utgår från tidigare privat anställning i Sverige utan att betala någon skatt på inkomsten, varken i Sverige eller i Portugal. Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet. Man betalar också vägavgifter, konsumtionsskatter och så vidare. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State. Utskottets förslag: Riksdagen a godkänner protokollet undertecknat den 16 maj 2019 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, b antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2003:758 om skatteavtal mellan Sverige och Portugal. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat antingen från fast driftställe eller på annat sätt , medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra. För andra inkomster krävs dessutom att inkomsten får beskattas i den andra staten enligt skatteavtal.

Next