Maktfordelingsprinsippet norge. Episode 1: Demokrati og maktfordelingsprinsippet

Kap 5

Maktfordelingsprinsippet norge

Folkesuverenitetsprinsippet går ut på at folket har makta i en eller annen form. Den utøvende makt skulle kongen ha, «fordi denne del av regjeringen, som nesten alltid krever rask handling, blir bedre utført av én enn flere. I perioden 1665-1814 var prinsippet om maktfordeling mellom statsorganer avskaffet, ettersom samlet all makt i kongens person. Standen: kongen og de geistlige 2. I Montesquieus stora arbete framställer han sin doktrin om maktdelning, och förklarar dess nödvändighet utifrån historiska och samtida statsbildningar. Dermed er den avhengig av den gjennom at Stortingets ikke nedlegger et , og den blir innsatt av i. De tre statsmaktene har fortsatt ulike oppgaver, og domstolene er uavhengige.

Next

Opplysningstid og revolusjon

Maktfordelingsprinsippet norge

Parlamentarisme innebærer at regjeringen dannes på bakgrunn av Stortingets sammensetning, og regjeringen er avhengig av tillit i Stortinget for å kunne styre. Autoritært styresett, men samtidig utdanning, likhet for loven Code Napoleon og adel som følge av innsats og rikdom, ikke arv var sentralt i samfunnet Napoleon utformet i Frankrike etter at han hadde kommet til makta. Mellom anna vart maktfordelingsprinsippet til Montesquieu realisert for fyrste gong. Opplysingsfilosofane ville at fornufta, røynslene og framsteget skulle avløysa overtru og undergjevnad under gamle autoritetar som kyrkja, kongen og adelen. Domstolene har på sin side mulighet til å avgjøre om lovene Stortinget vedtar, er i overensstemmelse med Grunnloven. De flesta länder i västvärlden har numera en sådan skriven grundlag med som notabelt undantag.

Next

Opplysningstid og revolusjon

Maktfordelingsprinsippet norge

Nasjonalisme, Camillo Cavour, statsminister i det liberale konstitusjonelle monarkiet Sardinia, som gikk sterkt inn for et samlet Italia, og frihetshelten Guiseppe Garibaldi og resten av folkemassene som feiet fyrstene til side er personer og krefter som sto i spissen for den italienske samlingsprosessen. I am so grateful for coming upon your training techniques! Montesquieus utgangspunkt var observasjonen at «den som har makt, er tilbøyelig til å misbruke den». En huvudsaklig målsättning med maktdelning är att motverka despotism och , och att verka för nationell , genom ett. Maktfordelingsprinsippet går ut på at det skilles klart mellom den lovgivende makt, nasjonalforsamlingen, den utøvende makt, kongen eller regjeringen og domstolene. De liberale mente at bare velstående borgere hadde kunnskapen og dannelsen som skulle til for å styre et land på folkets vegne, derfor ville de at stemmeretten skulle begrenses til dem som hadde en viss eiendom eller formue. Kongen i statsråd har rett til å benåde straffedømte, men ellers kan hverken Stortinget eller regjeringen gripe inn i domstolenes avgjørelser. Nasjonalismen ble fra slutten av 1800-tallet farget av tre nye strømninger.

Next

Demokrati

Maktfordelingsprinsippet norge

En stats vertikala maktdelning kan som i Sverige ta sig uttryck i att separera , och. Disse var rasismen, som går ut på at man deler menneskeheten inn i raser og mener egen rase står over andres, sosialdarwinismen, som går ut på at det foregår en kamp for tilværelsen mellom folk og nasjoner og at den sterkeste overlever, og imperialismen, som går ut på en stat utvider sin makt og innflytelse på bekostning av andre stater. Idén till maktdelning får Montesquieu när han analyserar den statsmakten, och ibland betraktas England som hans influens. Stian får besøk av rapper, pappa og journalist Aslak Borgersrud som skal gi oss en innføring demokrati. Denne typen samspill skal sikre balanse mellom statsmaktene. Resultata av revolusjonen i Nord-Amerika var òg med på å inspirera franske borgarar til opprør mot eineveldet.

Next

Samenligning av norsk og islandsk politiske system by Paty Zapata on Prezi

Maktfordelingsprinsippet norge

Det eneste maktmiddelet Stortinget hadde overfor kongen og hans regjering, var riksretten. Gamle ideer om tradisjon og hierarki — om monarki, aristokrati, og kirkens autoritet — ble erstattet av prinsipper og idealer fra opplysningstiden. De viktigste målene for kvinnebevegelsen var likestilling og stemmerett for kvinner. Regjeringen har dessuten det politiske initiativet og foreslår saker for Stortinget. Grunnen til at nasjonalismen virket splittende i det osmanske riket, Østerrike-Ungarn og Russland er at de hadde mange ulike nasjonaliteter innenfor riksgrensene som enten ville ut av imperiet og danne selvstendige stater eller ha mer indre selvstyre. Så tolkar även Sven-Ola Lindeberg grundlagen — att all makt utgår från folket är enligt honom oförenligt med maktdelning.

Next

maktfordelingsprinsippet

Maktfordelingsprinsippet norge

Christie ble det foretatt endringer i Grunnloven. Han slår utifrån sina analyser fast att en som verkställande men begränsad makt är att föredra framför rena folkstyrelser, eftersom det senare inte skulle innebära en maktdelning. På 1600- og 1700-talet oppstår ei ny vitskapleg utvikling og ei ny filosofering kring statssystem og menneskerettar. Riksretten er en domstol som dømmer i saker reist mot medlemmer av regjering, storting eller Høyesterett for straffbare forhold i embetet. «Vi betrakter det som selvinnlysende sannheter at alle mennesker er skapt like; at de fra Skaperen er utstyrt med visse umistelige rettigheter, blant disse er liv; frihet og retten til å strebe etter lykke.

Next

Maktdelningsprincipen

Maktfordelingsprinsippet norge

Maktdelning, menar Nergelius, handlar om förhållandet mellan offentliga organ, och om att fastställa gränsen för statens makt mot individens friheter. Hver av statsmaktene skal til en viss grad ta del i de andre statsorganenes oppgaver innen begrensninger som angir. Konservativismen var mot stemmerett og for at kongen skulle styre i form av enevelde eller autoritært styre. Ein annan opplysingsfilosof, Jean Jacques Rousseau, formulerte ideen om at den øvste makta i staten skulle liggja hjå folket, òg kalla folkesuverenitetsprinsippet. Menneskerettigheter er også sentralt i erklæringen og slår fast at alle mennesker skal ha samme rettigheter, blant annet retten til liv, frihet og streben etter lykke. » — «Her kommer vi med bakeren, bakermadammen og den lille bakergutten! Hvordan fordeles makten i Norge? De sosialistiske partienes kjernesaker var alminnelig stemmerett og klassekamp for arbeiderklassen. Maktdelningsprincipen, maktfördelningsläran, är en som innebär att den i en fördelas på olika maktpoler, för att dessa ska uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att förhindra.

Next

Gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge og drøft flertallsdemokratiet Flashcards

Maktfordelingsprinsippet norge

Revolusjonar Revolusjonen i Nord-Amerika i 1776 oppstod som fylgje av ein strid mellom Storbritannia og dei amerikanske koloniane. En annan maktdelning, som delar den nationella, regionala och lokala makten kallas vertikal maktdelning. Den lovgivende makt skulle tilligge folket selv gjennom valgte representanter. Standen: borgere, bønder og fattige. I 1748 formulerte han maktfordelingsprinsippet, som skulle sikre at statsmakten ble delt på tre uavhengige organer: en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt. Nye idear Den engelske filosofen John Locke la grunnlaget for tanken om menneskerettane.

Next