Kunskapskrav svenska 1. Svenska1

Nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1

Kunskapskrav svenska 1

Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Skolverkets statistik 2014 bekräftar också att åtgärdsprogrammen ökat i antal. Det finns dock stora skillnader texterna emellan; medan Lenngren är satirisk, är Defoe seriös. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. Spr å k och handling, karaktärer, miljöer och budskap; allt är till å tet. Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.

Next

Svenska1

Kunskapskrav svenska 1

Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren. Mer information kan du få hos din hemkommun. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet.

Next

Svenska 1, gymnasienivå

Kunskapskrav svenska 1

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. Referat Tänk på att hålla dig mycket kort! Ladda hem och installera Amis. Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. I ett skolsystem där man i stort sett aldrig kan ha en dålig dag, ett dåligt provresultat eller en dålig redovisning utan att riskera sitt betyg, då är det svårt att låta bli, och när man som elev får sänka sina betygsmål för sin egen hälsas skull, då kanske det är dags att göra något åt saken.

Next

Svenska som andraspråk 1

Kunskapskrav svenska 1

Det finns många olika varianter av det svenska språket. I detta ingår att använda digitala verktyg och medier för presentation, kommunikation, interaktion och samarbete när det gäller texter. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Saknar du information från Lernia, kontakta oss på 0771-650 650. Det är extremt viktigt att vi får stopp på denna press mot våra barn och ungdomar. Se exempel Du får gärna göra din affisch i Glogster. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Next

Svenska1

Kunskapskrav svenska 1

Det ä r det f örfattande handlar om. Nu är det din tur; Skriv en berä ttelse på dialekt, sociolekt, kronolekt eller talsprå k. Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvändning. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier. Språket är människans främsta redskap för kommunikation och kunskapsutveckling. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.

Next

Läsa roman

Kunskapskrav svenska 1

Vad kul att du använder kunskapskrav. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation. Affischen ska locka andra att läsa samma roman. Skicka med godkänt betyg i din ansökan. C: I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Next

Svenska 1

Kunskapskrav svenska 1

Eleven kan skriva texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Vi läser en roman och gör sedan en affisch utifrån denna. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen. Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Next

Nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1

Kunskapskrav svenska 1

Klicka på länken för att läsa mer om dialekter. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat. Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Läsa: E: Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur. Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Regeringen anser att en kontinuerlig och systematisk bedömning, uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling av stor vikt för att tidigt kunna identifiera de elever som är i behov av särskilda anpassningar eller särskilt stöd.

Next